Obec VEDROVICE

Oficiální stránky obce

Velikost textu: - / +

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.:

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

 1. podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o obci Vedrovice (body 1-17),
 2. podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),
 3. podle § 5 odst. 5 citovaného zákona - veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů (bod 19)

Okruh povinně zveřejňovaných informací

Kliknutím na příslušný řádek se posunete k dané položce.

1. Oficiální název

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

5. Bankovní spojení

6. Identifikační číslo (IČ)

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 1. Oficiální název
  Obec Vedrovice, se sídlem Vedrovice č.p. 326, PSČ 671 75 (dále jen "Obec").
 2. Důvod a způsob založení
  Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení), který byl později nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění ke dni 1. 4. 2000. Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.).

  Obec:
  • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
  • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
  • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  • je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech
  Nadřízeným správním orgánem obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
 3. Organizační struktura
  Nejvyšším orgánem obce je devítičlenné zastupitelstvo obce. Kontrolní orgány jsou výbory, a to finanční a kontrolní a poradním orgánem zastupitelstva obce je kulturní výbor. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Obecní úřad je tvořen starostou, místostarostou a administratirvní pracovnicí. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.
  Obec zřizuje následující organizace:
 4. Kontaktní spojení
  1. Kontaktní poštovní adresa:
   Obecní úřad Vedrovice
   Vedrovice 326
   671 75 pošta: Loděnice u Mor. Krumlova
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
   Obecní úřad Vedrovice
   Vedrovice 326
   671 75 pošta: Loděnice u Mor. Krumlova
  3. Úřední hodiny:
   Pondělí  8.00 - 17.00
   Úterý8.00 - 14.00
   Středa8.00 - 17.00
   Čtvrtek8.00 - 14.00
   Pátek8.00 - 14.00
  4. Telefonní čísla:
   Tel.: (+420) 515 337 332
  5. Čísla faxu:
   Fax: (+420) 515 337 332
  6. Adresa internetové stránky:
   http://www.vedrovice.cz
  7. Adresa e-podatelny:
   E-podatelna: obecvedrovice@iol.cz
   Číslo datové schránky: f7ebj38
  8. Další elektronické adresy:
   starosta@vedrovice.cz
 5. Bankovní spojení
  Bankovní účty:
  • Česká spořitelna: 1581857399/0800
  • Komerční banka: 5527741/0100
 6. Identifikační číslo (IČ)
  IČ: 00293741
 7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
  Obec není plátce DPH.
 8. Dokumenty
  1. Seznamy hlavních dokumentů
  2. Rozpočet
   Rozpočet v tomto a předchozím roce je v sekci Hospodaření obce a rozpočty.
 9. Žádosti o informace
  1. Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají
   • ústně – v kanceláři obecního úřadu
   • písemně – osobně v kanceláři obecního úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   • e-mailem
   • elektronickým podáním
   • telefonicky
   Kontakty na obecní úřad a úřední hodiny naleznete zde.
  2. Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů
   Lhůty:
   • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
   • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
   • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
   • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
   • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
   • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
   • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
   • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) - 15 dnů
   • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů
   Termíny:
   • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
   • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002
  3. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
   Kdo může o informaci požádat
   • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá
   Kdo informaci poskytne
   • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)
   Kdy informaci neposkytne
   • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
   • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
   • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
   • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
   • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán
   Jak se o informaci žádá
   • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
   • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná
   Co musí písemná žádost obsahovat
   • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
   • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)
   Jaký bude postup povinného orgánu
   • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
   • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( d 1. 1. 2001 do 15 dnů)
   Co když orgán žádosti nevyhoví
   • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
   • jjestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
   • jproti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
   Komu se odvolání posílá
   • dvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal
   Kdo o odvolání rozhodne
   • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
   • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
   • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Žádosti lze podat ústně, písemně a elektronicky, a to:
  • ústně – v kanceláři obecního úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři obecního úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  • e-mailem
  • elektronickým podáním
  • telefonicky
  Kontakty na obecní úřad a úřední hodiny naleznete zde.
  Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
  Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude obecní úřad žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
  Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
  • komu je určena
  • kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)
  Písemná žádost
  • musí být srozumitelná
  • musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
  • nesmí být formulována příliš obecně.
  Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.
  Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti:
  • písemně
  • nahlédnutím do spisu
  • pořízením kopie
  • na paměťových médiích
  Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá obecní úřad ozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).
  Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, obecní úřad žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.
  Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
 11. Opravné prostředky
  Opravné prostředky proti rozhodnutí Obecního úřadu
  Opravné prostředky proti rozhodnutí Obecního úřadu Vedrovice vydanému ve správním řízení se podávají prostřednictvím Obecního úřadu Vedrovice, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a k orgánu uvedenému v poučení, za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
  Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.
  Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
  Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny Obecního úřadu Vedrovice, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Formulář odvolání lze získat osobně v kanceláři obecního úřadu nebo stáhnout zde.
  Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
  Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou přípustné.
  Soudní přezkoumání
  Došlo-li rozhodnutím Obecního úřadu Vedrovice či orgánu obce Vedrovice ke zkrácení fyzické či právnické osoby na právech, lze podat v souladu s § 47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm. d) Ústavy ČR (ústavního zákona č. 1/1993 Sb.) ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.
 12. Formuláře
  Všechny formuláře a vzory obce lze získat osobně v kanceláři obecního úřadu nebo stáhnout v sekci Obecní úřad -> Dokumenty ke stažení -> Formuláře a vzory.
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
  Informace pro řešení životních situací můžete požádat v kanceláři obecního úřadu nebo je také můžete najít na stránkách Ministerstva vnitra v sekci Služby pro veřejnost nebo na Portálu veřejné správy: http://www.portal.gov.cz.
 14. Předpisy
  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec jedná a rozhoduje.
  • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),
  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinnotí stanovených  tímto zákonem.
  • zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
  • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), vespan> znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů  moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona
  • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
  • zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
  • Platné obecně závazné vyhlašky a usnesení zastupitelstva obce, které jsou ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení nebo na Úřední desce.
  Všechny tyto předpisy jsou také k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
 15. Úhrady za poskytování informací
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací
   Sazebník úhrad za poskytované informace je ke stažení zde.
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 16. Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy lze získat osobně v kanceláři obecního úřadu nebo stáhnout v sekci Obecní úřad -> Dokumenty ke stažení -> Formuláře a vzory.
  2. Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Obec Vedrovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  Výroční zpráva za rok 2011 se nachází v sekci Obecní úřad -> Dokumenty ke stažení -> Výroční zprávy nebo kliknutím na tento odkaz.
sipka Nahoru