Obsah stránky

E-podatelna

Elektronické podání je možné prostřednictvím:

 • e-mailovou zprávou, která může být podepsaná elektronickým podpisem a odeslaná na emailovou adresu obecvedrovice@iol.cz
 • osobně na technickém nosiči dat (CD, DVD)

Nosič můžete doručit do kanceláře Obecního úřadu, kontakt a úřední hodiny naleznete zde.
Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Požadavky na elektronická podání:

Podání v elektronické podobě je možno zasílat jako přílohu e-mailu ve formátech:

 • prostý text (CP 852, 1250) s příponou .TXT
 • HTML dokument s příponou .HTM nebo .HTML
 • Adobe Acrobat dokument s příponou .PDF
 • dokument Rich Text Format s příponou .RTF
 • Microsoft Word 6.0/95/97/2003/2007 s příponou .DOC nebo .DOCX
 • Microsoft Excel 5.0/95/97/2003/2007 s příponou .XLS nebo .DOCX

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Pokud si odesilatel vymíní, může být další komunikace s Obecním úřadem vedena výhradně v listinné podobě. Další postup je již stejný jako u běžného podání v listinné podobě.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na CD a DVD. V případě pochybností vzneste dotaz na naši kancelář, kde vám naše pracovnice sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu obecvedrovice@iol.cz, případně na poštovní adresu obecního úřadu Vedrovice. Dotazy úřad vyřizuje do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána.

Chcete-li se s problematikou elektronické komunikace a elektronického podpisu seznámit blíže, můžete tak učinit např. na www.ica.cz

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

 • žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
 • Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (§ 19) musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno – viz výše. Podle § 19 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. musí být z podání patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
 • zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
 • vládní nařízení č. 495/2004 Sb. k provedení zákona o elektronickém podpisu
 • vládní nařízení č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách

Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.